Je gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeldInleiding

Als je ervoor kiest om ons informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement. EVG Start is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.


EVG Start (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar bezoekers, prospects , partners en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze relaties zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken.

 

Wie zijn wij?

Wij zijn EVG Start, een specialist in het vinden, ontwikkelen en binden van management talent. Dit privacy statement geldt voor al onze verwerkingen van persoonsgegevens – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van een evenement).

Wij zijn gevestigd aan het Hogehilweg 19, 1101 CB, in Amsterdam-Zuidoost.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Afhankelijk van de doeleinden (sollicitatie, evenement, etc) verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • BSN
 • Kopie ID-bewijs
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris en verzuimregistratie
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Diploma’s
 • Jouw motivatie
 • Burgelijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Foto’s
 • Functie
 • Bedrijfsgegevens
 • Informatie verkregen via Cookies

 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen. Een klein deel van onze verwerkingen zijn wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om onder andere aan onze belastingplicht te voldoen.
 • Nieuwsbrieven en mailings. Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kun je je in iedere mail uitschrijven.
 • Privacy Waarborg. Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.
 • Werving (Marketing). EVG Start beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe trainees maar ook sprekers voor evenementen, experts voor inspiratiesessies en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contact details en interessegebieden.
 • Voor EVG Start campagnes (en EVG Start gerelateerde campagnes zoals onze events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.


Ook maken wij voor EVG Start (en EVG start gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook , Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds EVG Start advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.


Werving (Traineeship)

Wij verzamelen en verwerken je gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.


Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om

 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op je wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd.
 • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, etc.
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van je persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en coaching
 • Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.


Verbetering EVG Start dienstverlening

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.
Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij sollicitaties:

 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
  geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Pasfoto - op vrijwillige basis

Op het moment dat je voor EVG Start kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens in het kader van een pre-employment screening.
 • Bijzondere gegevens

Op het moment dat je een zakelijke relatie met EVG Start aangaat:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Functie
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt
 • Gegevens voor het creëren en behouden van een goede zakelijke relatie
 • Gegevens die ingezet worden voor evenementen en bijeenkomsten

Op het moment dat je onze website bezoekt, verzamelen wij:  

 • Niet-identificeerbare informatie over de gebruiker  via Cookies. Voor meer informatie of verdere uitleg, zie Cookie Statement.
 • Informatie die je  aan ons verstrekt door het doen van een sollicitatie of bij inschrijving voor een evenement of nieuwsbrief

EVG Start legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

 

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via office@evgstart.nl

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen
  • als je je hebt aangemeld voor het ontvangen van informatie voor nieuwsbrieven, evenementen of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via afmeldmogelijkheid die ingesteld staat in de mail die je van ons hebt ontvangen.
  • via de browserinstellingen  kan je voorkomen dat cookies geplaatst wordt maar kan je ook jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat dat je op dat moment gebruikt,
  • voor het verwijderen of wijzigen van gegevens die je zelf niet kunt aanpassen, neem dan contact op met EVG Start via: office@evgstart.nl
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 een klacht indienen bij de AP.

 

Bewaartermijnen; hoe lang bewaren we jouw gegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, eventuele claim risico's en andere verplichtingen, in acht. Wil je meer weten hoe lang wij jouw gegevens bewaren. Neem gerust contact met ons op via office@evgstart.nl

 

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (traineeship, evenement, samenwerking) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van EVG Start: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we alleen gegevens met jouw expliciete toestemming.


Derde ontvangers; met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

EVG Start kan afhankelijk van het doel en de grondslag van de verwerking uw persoonsgegevens delen met:

 • Service providers, zakenpartners (zoals klanten, opdrachtgevers) en andere derde partijen (zoals belastingdienst, verzekeraars, het UWV of arbodiensten), in overeenstemming met de geldende wetgeving. )

meer specifiek:

 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten.

Indien jouw goedkeuring wettelijk is vereist of EVG Start de mening is toegedaan dat jouw goedkeuring gepast is, zullen wij altijd jouw goedkeuring vragen voordat jouw persoonsgegevens worden gedeeld. In de regel zullen wij persoonsgegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met dit privacystatement en/of indien dit wettelijk is vereist.

Het kan zijn dat persoonsgegevens verwerkt worden buiten de EU (door Google en MailChimp). EVG Start beschikt hiervoor over de juiste certificering. 

 

Hoe beveiligen we de verwerking van persoonsgegevens?

EVG Start doet er alles aan om de persoonsgegevens die jij verstrekt, tegen onrechtmatig gebruik, verlies, of ongeoorloofde toegang te beschermen. Daartoe maken wij  gebruik van verschillende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen, het toepassen van toegangsbeheer, firewalls en beveiligde servers, en encryptie van bepaalde typen gegevens, zoals financiële informatie en andere gevoelige gegevens. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is EVG Start met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

Wat te doen bij een datalek?

Vanaf 1 januari 2016 is er een gewijzigde wettelijke regeling voor wat betreft de melding van datalekken. Indien je het vermoeden hebt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij je dit direct te melden bij office@evgstart.nl

 

Links 

Op de websites van EVG Start zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. EVG Start is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.


Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van EVG Start / evgstart.nl .  Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van onze werkzaamheden en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de EVG Start website en hun functionaliteit:

#1 Cookie: _ga (Google Analytics)

Doel: Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem).

Opslagperiode: 2 jaar

EVG Start maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de EVG Start website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt EVG Start inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de EVG Start website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de EVG Start website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de EVG Start website optimaal werkt.

EVG Start verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

 • Het IP-adres
 • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • Vanaf welke pagina je op de EVG Start Website bent gekomen
 • Wanneer en hoe lang je de EVG Start Website bezoekt of gebruikt
 • Of je gebruik maakt van functionaliteiten van de EVG Start website
 • Welke pagina’s je bezoekt op de EVG Start website

 

Verwijderen

Je kunt je cookies het makkelijkst verwijderen via je browser instellingen. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

 

Wijzigingen

EVG Start kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website. We raden je aan het Privacy Statement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in juli 2018.

We helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via office@evgstart.nl.

 

Versie juli 2018